Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky pro objednatele služeb ubytování v ubytovacím zařízení apartmány Lexor

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) apartmánového domu Lexor (dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lexor s.r.o., se sídlem Politických vězňů 2, Příbor, 742 58, IČ: 26874130 (dále jen provozovatelem) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).

1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo přes rezervační rozhraní třetích stran (např. Booking). Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

Ubytovatel předběžné rezervace zaeviduje a obvykle zpracovává do 48 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje klientovi jiný termín.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle bodu 4. těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

2. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo: Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zálohově zaplacených) služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s bodem 7.; reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen: Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.

3. Povinnosti ubytovacího zařízení

Ubytovací zařízení je povinno: Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými storno poplatky.

4. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na www.lexor.cz. Klientovi bude po vytvoření rezervace zaslán zálohový list, podklady k platbě nebo zálohová faktura na pobyt v ubytovacím zařízení, ve výši 30% z celkové výše objednávky, nedohodnou-li se ubytovatel s objednatelem jinak. Klient je povinen zálohovou platbu řádně uhradit, tzn. ve výši a v termínu splatnosti uvedeném na dokladu. Pokud není záloha klientem uhrazena včas rezervace se automaticky ruší.

Doplatek za pobyt klient uhradí před zahájení pobytu v hotovosti nebo platební kartou, není-li s ubytovacím zařízením dohodnuto jinak. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na účet provozovatele. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu.

Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být klientem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany ubytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého ubytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

Dárkový poukaz/ voucher je dokument, jenž slouží k úhradě pobytu a služeb místo úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.

5. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (e-mailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu: info@lexor.cz nebo telefonicky na tel.: +420 777 754 902.

6. Nástup

Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění výše uvedeného ubytovatel klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu, či k jiným objednaným službám. Dle uvážení ubytovatele může být klient ubytován skrze telefonní hovor, kdy jsou mu všechny informace včetně pokynů k vyzvednutí klíčů předány bez osobní asistence. V tom případě je klient o tomto postupu informován dopředu a informace z občanských průkazů klient ubytovateli zasílá prostřednictvím sms nebo jiných komunikačních médii.

V prostorách mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin a to se souhlasem ubytovatele.

7. Storno podmínky

Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany klienta. Storno poplatek se účtuje z celkové výše objednaných služeb. Poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

Při zrušení rezervace od data, kdy byla hostem zadána je výše storno poplatku:

V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

V případě exponovaných termínů jakou jsou Vánoce, Silvestr, Velikonoce, a jiné státní svátky platí zvláštní storno podmínky.

●    Zrušení rezervace do 30 dnů před nástupem na pobyt zdarma.

●    Klient hradí 50 % z ceny, pokud dojde k zrušení rezervace 29-15 dní před nástupem na pobyt.

●    Klient hradí 75 % z ceny, pokud dojde k zrušení rezervace 14-8 dní před nástupem na pobyt.

●    Klient hradí 100 % z ceny, pokud dojde k zrušení rezervace 7 dní a méně před nástupem na pobyt.

●    Klient hradí 100% z ceny v případě zkrácení pobytu v jeho průběhu a v případě nenastoupení k pobytu.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno poplatky, jako při zrušení pobytu. V případě storna z vážných neodvratitelných událostí je po vzájemné dohodě možná změna termínu. O tom, zda bude storno poplatek účtován rozhodne ubytovatel.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednateli fakturu ve výši storno poplatků.

Pokud si klient rezervoval pobyt přes portál Booking, platí pro něj storno podmínky uvedené na tomto portále. Pokud zde není blíže specifikováno, řídí se ubytovatel všeobecnými obchodními podmínkami.

Pro pobyty během, kterých objednatel využívá dárkový poukaz/voucheru platí stejné storno podmínky (pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem).

Peníze za zakoupené dárkové poukazy ubytovatel nevrací. Storno poplatek je smluvní pokutou. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Změna storno poplatku vyhrazena.

8. Reklamace

Reklamaci objednaných služeb a poskytovaných ubytovatelem je klient povinen uplatnit v písemné formě u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly klientovi předmětné služby poskytnuty. Reklamace daňových dokladů se řídí dle odstavce Ceny a platební podmínky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Odpovědnost za škodu

Odpovědnost Ubytovatele za škodu na přinesených a odložených věcech klienta podrobně upravuje Ubytovací řád.

Klient nese zodpovědnost za všechny jím způsobené škody během pobytu. V případě, že škodu způsobilo dítě, odpovědnost nese zákonný zástupce, stejně tak jako případné újmy na zdraví dítěte v prostorách ubytovatele. Klient je povinen uhradit ubytovateli škodu vzniklou na majetku.

Ubytovatel je oprávněný vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, pokud klient přes výstrahu hrubě porušuje povinnosti ze smlouvy nebo dobré mravy, zejména:

Pokud ubytovatel zjistí, že klient hrubě porušuje povinnosti ze smlouvy a nebo dobré mravy (závadné jednání), bez odkladu klienta vyzve k nápravě a zároveň ho upozorní na možnost okamžité výpovědi smlouvy o ubytování. V případě, že klient pokračuje v závadném jednání anebo závadné jednání opakuje, případně se dopustí jiného závadného jednání, ubytovatel vypoví klientovi smlouvu s okamžitou účinností. Okamžitou výpověď může ubytovatel udělit i ústně a sepsat o tom záznam. Při okamžité výpovědi je klient povinen bezodkladně zcela vyklidit ubytovací zařízení a ukončit ubytování. Pokud je okamžitá výpověď udělena v době mezi 22 hod a 7 hod, je klient povinen vyklidit prostory a ukončit ubytování nejdéle do 10 hod ráno.

V případě, že klient nevyklidí ve stanovené lhůtě prostory a neukončí ubytování, je ubytovatel oprávněn bez odkladu vyklidit ubytovací zařízení. O vyklizení ubytovatelem pořídí ubytovatel záznam. Věci klienta uloží ubytovatel na určeném místě a klienta vyzve k jejich převzetí.

Pokud klient hrubě poruší povinnosti ze smlouvy a nebo dobré mravy, a je mu ubytovatelem udělena okamžitá výpověď, má ubytovatel právo na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta se stanoví ve výši rozdílu mezi uhrazenou cenou za celkový pobyt klienta a cenou vyčerpané doby pobytu před udělením výpovědi.

V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, atd.), na výpočetní techniku (notebook) a na nabíječky výpočetní techniky (notebook, fotoaparát).

Domácí zvířata nejsou povolena.

Nezletilé osoby mladší je vhodné mít z bezpečnostních důvodů pod dozorem dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za nezletilou osobu a případné škody, kterou způsobí.

Od 22:00 do 8:00 hodin jsou osoby užívající prostory povinny respektovat noční klid.

Osoby užívající prostory musí při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, uzavřít okna a dveře, vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla.

Vnitřní prostory hotelu jsou nekuřácké. Kouření v těchto prostorách je pokutováno částkou 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Prostor ke kouření je k dispozici na venkovní části terasy.

 10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě klienta podnikatele také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Údaje o klientovi jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, pokud klient prostřednictvím třetí osoby neučinil rezervaci či jiné jednání v souvislosti se smlouvou. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem ubytovatele na elektronickou adresu.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může klient kdykoliv písemně odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@lexor.cz 

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavřený smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.

II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE PRONÁJMU PROSTOR A APARTMÁNŮ V APARTMÁNOVÉM DOMĚ LEXOR

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při uzavírání smlouvy o krátkodobém pronájmu prostor a apartmánů společnosti Lexor s.r.o. situovaných na ulici Politických vězňů 2, Příbor, 742 58 a upravují obecná práva a povinnosti mezi nájemcem a pronajímatelem Lexor s.r.o., IČ: 26874130, se sídlem Politických vězňů 2, Příbor, 742 58 (dále jen „Pronajímatel“). Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito VOP, příslušnou smlouvou o krátkodobém pronájmu, uzavřenou mezi Pronajímatelem a nájemcem, je-li služba zprostředkována prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.), pak také všeobecnými podmínkami příslušného zprostředkovatele (dále jen „VOPZ“), které mají před VOP přednost a v otázkách výslovně neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Individuální ujednání obsažená ve smlouvě o krátkodobém pronájmu mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1. Smluvní vztah, rezervace

Smlouvu o krátkodobém pronájmu prostory/apartmán (dále jen „Smlouva“) uzavírá s Pronajímatelem zájemce o krátkodobý nájem (dále jen „Nájemce“), který si učinil řádnou objednávku (rezervaci) buď prostřednictvím internetových stránek Pronajímatele www.lexor.cz, prostřednictvím zprostředkovatelů provozujících internetové platformy (Booking.com B.V. Airbnb apod.) (dále jen „Zprostředkovatel“ či „Zprostředkovatelé“), anebo e-mailem, telefonicky. Smlouvou se Pronajímatel se zavazuje přenechat prostory/apartmán Nájemci k dočasnému užívání po sjednanou dobu za sjednaných podmínek a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit cenu za pronájem. Závazná rezervace a Smlouva vzniká k okamžiku:

Nájem vzniká a trvá po dobu uvedenou v závazné rezervaci. Předmět krátkodobého nájmu, doba jeho trvání, cena za pronájem, doplňkové služby s pronájmem spojené a další podmínky jsou specifikovány v nezávazné nabídce Pronajímatele (pro účely Smlouvy aktuální v den učinění objednávky), zveřejněné na jeho webových stránkách (případně na internetovém portálu příslušného Zprostředkovatele), v závazné rezervaci prostor/apartmánů k nájmu a v těchto VOP.

Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními a nájemními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním (případně není-li objednávka učiněna prostřednictvím webové stránky, pak jiným výslovným a prokazatelným projevem jeho souhlasu s VOP) Nájemce potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a s obsahem Zásad zpracování osobních údajů a k obchodním sdělením, které jsou k dispozici na téže webové stránce, souhlasí s nimi, a byl tak ve smyslu předpisů upravujících ochranu osobních údajů poučen o svých právech souvisejících se správou a zpracováním jeho osobních údajů a podmínkami nájmu.

2. Cena za pronájem, platební podmínky

Cena za pronájem představuje paušální částku zahrnující úplatu za užívání, poplatky za služby (dodávka studené a teplé vody, tepla, elektrické energie) a služby poskytované společně s nájmem (ložní prádlo a ručníky podle počtu osob a jejich výměna, jeden běžný úklid po skončení nájmu, odvoz odpadu).

Cena za pronájem zahrnuje také veškeré místní poplatky a příslušnou výši DPH, pokud není uvedeno jinak.

Nájemci bude po vytvoření rezervace zaslán zálohový list, podklady k platbě nebo zálohová faktura ve výši 25% z celkové ceny nájmu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Nájemce je povinen zálohovou platbu řádně uhradit, tzn. ve výši a v termínu splatnosti uvedeném na dokladu. Pokud není záloha nájemcem uhrazena včas rezervace se automaticky ruší.

Nájemce je povinen doplatek za pronájem zaplatit převodem na bankovní účet před zahájením pronájmu nebo v hotovosti v den vzniku nájmu při registraci, není-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem dohodnuto jinak. Potvrzení o úhradě bankovním převodem je nezbytné při nástupu předložit. V případě zprostředkování Smlouvy prostřednictvím internetových platforem (Airbnb, Booking apod.) může být úhrada ceny za pronájem a objednané doplňkové služby v plné výši požadována předem za podmínek stanovených VOZP, např. bezprostředně po provedení rezervace ze strany Nájemce. Pronajímatel také akceptuje garanci zaplacení ceny za pronájem spolu s objednanými doplňkovými službami prostřednictvím virtuální platební karty.

Tyto platební podmínky platí, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Celková cena za pronájem se hradí zejména v případě platby na základě vystaveného daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený v pokynech k platbě, v ostatních případech platební kartou či v hotovosti.

Důsledky nedodržení lhůty úhrady celkové ceny je upraven v bodu 3. těchto VOP.

3. Zánik účinků Smlouvy, storno-poplatek

 Smlouva pozbývá následujícím dnem svých účinků, pokud Nájemce neuhradil v termínu platby dle bodu 2. těchto VOP zálohu nebo celkovou cenu za pronájem a objednané doplňkové služby.

Od Smlouvy je oprávněna odstoupit každá ze smluvních stran,

Vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby je oprávněn Nájemce bez uvedení důvodu v době před vznikem nájmu. Pronajímatel pak v případě, kdy po vzniku nájmu Nájemce a osoby v jeho doprovodu i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP, či provozních řádů Pronajímatele nebo právních předpisů České republiky, včetně porušování dobrých mravů. Výpověď i odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Účinky Smlouvy zanikají dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně doručeny.

Pronajímatel má vůči Nájemci nárok na storno poplatek za podmínek uvedených níže v případě, kdy v době před vznikem nájmu Smlouvu vypoví Nájemce, a nebo od Smlouvy odstoupí Pronajímatel.

 Storno poplatek se počítá z celkové výše ceny za pronájem. Výše storno poplatku:

Pokud si Nájemce rezervoval hotel za účelem konání svatby odpovídá storno poplatek 100% výši zaplacené zálohy vždy. Tato záloha je od okamžiku úhrady nevratná, pokud se Nájemce a Pronajímatel nedohodnou jinak.

U Smluv uzavíraných prostřednictvím Zprostředkovatelů se podmínky a výše storno poplatku řídí podmínkami příslušného Zprostředkovatele uvedenými na jeho internetových stránkách.

V případě, kdy Nájemce nevyčerpá sjednanou dobu nájmu bez zavinění Pronajímatele, anebo se Nájemce nedostaví ve sjednaný den vzniku nájmu k převzetí, nevzniká Nájemci nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního bydlení ani služby ve vztahu k Pronajímateli a Pronajímatel má nárok na uhrazení 100 % celkové sjednané ceny za pronájem. Současně účinky Smlouvy zanikají dnem, kdy Nájemce předá (odevzdá) prostor Pronajímateli nebo marným uplynutím sjednaného dne, ve kterém měl Nájemce prostor převzít do nájmu.

Nejde-li o případy uvedené v předchozím odst., po zániku účinků Smlouvy je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno poplatku, vznikl-li mu na něj nárok, ceny za plnění již vyčerpaná Nájemcem, a to do 14 dnů ode dne zániku účinků Smlouvy. V případě, že přijaté plnění od Nájemce nepostačuje k úhradě storno-poplatku nebo jím vyčerpaných plnění podle Smlouvy, je Nájemce povinen bez zbytečného odkladu po zánicích účinků Smlouvy poukázat dlužnou částku na bankovní účet Pronajímatele.

V případě zániku účinků Smlouvy výpovědí, odstoupením či v předčasného ukončení je Nájemce povinen prostory vyklidit a předat bez zbytečného odkladu Pronajímateli. Pro další postup Pronajímatele platí přiměřeně ustanovení článku 5. VOP.

Výše v tomto článku 3. uvedená ustanovení platí i po zániku účinků Smlouvy, stejně jako práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Smlouvy.

 4. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 Základními právy a povinnosti Pronajímatele jsou především:

Právy a povinnostmi Nájemce jsou především:

V opačném případě budou škody účtovány na vrub Nájemce,

5. Ostatní

 Převzetí prostor Nájemcem probíhá v předem domluveném čase mezi po provedení registrace, zaplacení ceny za pronájem a objednané doplňkové služby, není-li s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Při registraci předá Pronajímatel klíče a poskytne potřebné informace související s užíváním prostor.

Předání prostor Pronajímateli v den ukončení pronájmu provede Nájemce v dohodnutém čase. Prostory jsou odevzdány (předán) Pronajímateli, obdrží-li Pronajímatel od Nájemce klíče a nebrání-li Pronajímateli jinak nic v jeho přístupu a užívání. Opustil-li Nájemce prostory takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, mají se prostory odevzdané ihned. Pokud Nájemce v termínu prostory nevyklidí, je Pronajímatel oprávněn prostory vyklidit na náklady Nájemce a věci po deseti dnech zpeněžit, pokud si je Nájemce nevyzvednul ani v přiměřené době po výzvě Pronajímatele.

Pro odpovědnost za věci Nájemcem vnesené se sjednává režim odpovědnosti vztahující se ke smlouvě o ubytování. V této souvislosti se doporučuje, aby Nájemci šperky, peníze a jiné cennosti neponechávali. Nájemce je povinen případnou škodu na věcech odložených nebo vnesených uplatnit ihned po jejím zjištění, nejpozději při skončení nájmu při odhlášení. V případě vzniku újmy Nájemce na jeho zdraví (úraz, poranění apod.), která by mohla mít původ v provozní činnosti Pronajímatele, oznámí Nájemce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu na čísle Pronajímatele 777 754 902.

Parkování vozidel Nájemce je možné v podzemní garáži na předem vyhrazených místech. Kapacita parkování je omezená. Parkoviště není hlídané a Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za odcizení zaparkovaných vozidel či škodu na nich způsobenou třetími osobami, ani za věci ve vozidlech ponechané.

V apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, atd.), na výpočetní techniku (notebook) a na nabíječky výpočetní techniky (notebook, fotoaparát).

Domácí zvířata nejsou povolena.

Nezletilé osoby mladší je vhodné mít z bezpečnostních důvodů pod dozorem dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za nezletilou osobu a případné škody, kterou způsobí.

Od 22:00 do 8:00 hodin jsou osoby užívající prostory povinny respektovat noční klid.

Osoby užívající prostory musí při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, uzavřít okna a dveře, vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla.

Při skončení nájmu musí Nájemce prostory vyklidit a odevzdat klíče. Vylučuje se ustanovení občanského zákoníku o automatické obnově nájmu.

Vnitřní prostory hotelu jsou nekuřácké. Kouření v těchto prostorách je pokutováno částkou 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Prostor ke kouření je k dispozici na venkovní části terasy.

6. Reklamace

Nájemce je oprávněn reklamovat u Pronajímatele kvalitu poskytnutého nájmu a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v závazné rezervaci. Pronajímatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či nájemci poskytnout slevu. Reklamaci je Nájemce povinen uplatnit u Pronajímatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu, faxem nebo e-mailem.

Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu Pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách Pronajímatele www.lexor.cz a bez dalšího zaslána nájemci, se kterým probíhá proces uzavírání Smlouvy. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění Nájemci. V případě nesouhlasu Nájemce se zveřejněnou změnou VOP, je nájemce povinen tento nesouhlas Pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP.

Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.